CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CALATORIE

NR. _______ /din data de _________

 

 

 

 

Societatea PAMTOUR SRL cu sediul în Ramnicu Valcea, Str. Stirbei Voda, Nr. 2, Bl. T1/Sc. A, Ap. 4, Jud Valcea, număr de înregistrare la registrul comerţului J38/45/2005, cod de înregistrare fiscală RO17120451, cont bancar RO90BTRLRONCRT0265517301, deschis la Banca Transilvania Sucursala Rm. Valcea, titulară a Licenţei de turism nr. 1451/13.03.2019 pentru Agentia de Turism PAMTOUR, reprezentată prin PETCU FLORIAN MIHAI în calitate de Administrator, denumită în continuare Agenţia Organizatoare si

Calatorul/reprezentantul calatorului dl/dna ________, domiciliat/a in _______, adresa de corespondenta electronica ____________________ identificat/a cu CI/PASAPORT seria ______ nr. _____ eliberata de ____,  la data de __, numar telefon mobil: _____, au convenit la încheierea prezentului contract. 

 

I. Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţia Organizatoare a pachetului de servicii de calatorie înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie, cu urmatoarele servicii componente asigurate:

a)transport aerian/rutier/naval ____, destinatia _____, nr. persoane ______;

b)cazare in hotel ____, categoria de clasificare ____, tip de camera ______, nr. de nopti __, perioada ______, cu masa in regim ____.

 

II. Încheierea contractului 

2.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii: 

a) în momentul semnării lui de către calator sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice; 

b) în momentul în care calatorul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenţie, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. 

Este responsabilitatea agenţiei de turism de a informa calatorul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenţia poate solicita un avans de până la 80 % din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care calatorul solicită serviciile. 

b)1. În cazul în care conţinutul bonului de comandă nu diferă de conţinutul confirmării călătoriei şi confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, calatorul care decide să renunţe la călătoria turistică datorează Agenţiei penalităţi. 

b)2. În cazul în care conţinutul bonului de comandă diferă de conţinutul confirmării călătoriei primite în scris de la Agenţie sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, calatorul poate considera că pachetul de calatorie nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite; 

c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii de calatorie fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori. 

2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia calatorului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenţiei sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax etc.), obligaţia de informare a calatorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenţie, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie.

2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de calatorie înscris în documentele de călătorie. 

 

III. Preţul contractului şi modalităţi de plată 

3.1. Preţul contractului este de _____ EURO/RON şi se compune din costul serviciilor serviciilor de calatorie  efective, comisionul Agenţiei şi TVA. Dacă preţul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie calatorului, site-ul Agenţiei, alte mijloace de comunicare electronică şi/sau pe factură. 

3.2. Modalităţi de plată: 

3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans de ___ din preţul stabilit, in valoare de _____, iar plata finala se va face pana la data de ____.

3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel: 

a) pentru serviciile de calatorie, care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de Agenţie în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare; 

b) pentru serviciile de calatorie, care nu necesită confirmare din partea prestatorilor, după cum urmează: 

b)1.in cazul serviciilor turistice externe(cu locul de desfasurare in afara Romaniei)-conform termenelor de plata comunicate de Agentie in scris, prin bonul de comanda sau alte mijloace de comunicare;

b)2.in cazul serviciilor turistice interne (cu locul de desfasurare in Romania) astfel:

b)2.1.oferte standard-diferenta de plata finala se achita conform termenelor de plata comunicate de Agentie in scris, prin bonul de comanda sau alte mijloace de comunicare;

b)2.2.oferte speciale tip Inscrieri timpurii, Early booking, altele–diferenta se achita pana cel mai tarziu in data mentionata in termenul de plata al ofertei;

b)2.3.oferte speciale tip pachet revelion, Craciun, Paste-diferenta de plata finala se achita pana cu cel tarziu 30 zile calendaristice inainte de data primei zile de sejur;

3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau echivalentul în RON.

3.4.In cazul in care plata serviciilor se va efectua prin virament bancar sau depunere, clientul poate opta pentru una din urmatoarele modalitati de plata:

a)Plata in conturile agentiei deschise la Banca Transilvania: a)LEI: RO90BTRLRONCRT0265517301 

                                                                                      b)EUR: RO40BTRLEURCRT0265517301

3.5.Pentru serviciile de calatorie ce au ca loc de prestare teritoriul Romaniei, plata poate fi efectuata total sau partial si cu vouchere de vacanta, in conditiile mentionate in OUG nr.8/2009.Pachetul de servicii de calatorie achitat cu vouchere de vacanta, trebuie sa contina, in conditiile mentionate de lege, servicii de cazare in locatii turistice situate exclusiv, pe teritoriul Romaniei.

 

IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei 

4.1. Agenţia se obligă să furnizeze calatorului un bon de comandă, numai în situaţia solicitării unor pachete de servicii de calatorie care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenţiei de turism organizatoare şi care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii de calatorie care se regăsesc în oferta proprie a agenţiei de turism organizatoare sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, Agenţia poate furniza calatorului un bon de comandă, dacă consideră necesar. 

4.2. În cazul modificării semnificative a uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, inainte de inceperea executarii pachetului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, majorarea pretului cu peste 8% sau daca nu se pot indeplini cerintele speciale pe care le-a acceptat, Agentia  are obligaţia de a informa calatorul cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii călătoriei.In cazul unor modificari nesemnificative agentia poate modifica unilateral contractul, inainte de inceperea executarii pachetului, cu conditia de a fi informat calatorul cu cel putin 24 ore inainte de data inceperii calatoriei.

În cazurile prevăzute la pct. 4.13 lit. b) şi c), informarea se va face în timp util, pentru a permite calatorului, să decidă începerea călătoriei. 

4.3. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii de calatorie având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. 

4.4. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care calatorul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat. 

4.5. Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca o consecinţă directă a schimbărilor legate de cel puţin unul dintre următoarele aspecte:

a) preţul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanţilor sau al altor surse de energie;

b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părţi terţe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi;

c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării. 

4.6. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu 3 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii: 

a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de calator în fiecare dintre mijloacele de transport incluse; 

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a intermediarului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a intermediarului; 

c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului; 

d) obligaţiile turistului prevăzute la pct. 5.10, 5.11 şi 5.13. 

4.7. Agentia are obligatia de a informa calatorul care transfera contractul(cedentul) cu privire la costurile efective ale transferului.

4.8. Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, agenţia de turism organizatoare oferă, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit. În cazul schimbării cazării, se consideră a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării pachetului oferirea cazării în aceeaşi locaţie, în cea mai apropiată variantă faţă de cea iniţială.

4.9.i. În cazul în care serviciile alternative propuse, au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, agenţia de turism organizatoare acordă călătorului o reducere adecvată a preţului.

      ii.Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse, doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau reducerea de preţ acordată este inadecvată.

4.10.În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, acesta poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unei penalităţi de încetare sau, după caz, poate să ceară, reducerea preţului şi/sau despăgubiri fara a rezilia contractul privind pachetul de servicii de calatorie.

4.11.Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse în conformitate cu art.4.9 alin.ii, călătorul are dreptul, după caz, la reducerea preţului şi/sau la despăgubiri, fără a înceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie.

4.12. Dacă pachetul include transportul de pasageri, agenţia de turism organizatoare asigură de asemenea, în cazurile prevăzute la alin.4.10. si 4.11. repatrierea călătorului cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate şi fără costuri suplimentare pentru călător.

4.13. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a pachetului de servicii de calatorie, indiferent ca sunt furnizate in calitate de Organizator sau de un alt furnizor de servicii de calatorie, cu excepţia următoarelor cazuri: 

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează calatorului; 

b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Agenţia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice; 

c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil. 

4.14. i.Agenţia de turism acordă asistenţă adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate, inclusiv in cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agentia organizatoare, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita, in special cu privire la:

a) furnizarea de informaţii corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autorităţile locale şi asistenţa consulară;

b) efectuarea comunicărilor la distanţă şi sprijinirea călătorului în găsirea unor servicii de călătorie alternative.

     ii.Agenţia de turism organizatoare are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenţă în cazul în care călătorul este cel care a provocat situaţia de dificultate în mod intenţionat sau din propria neglijenţă. Comisionul nu depăşeşte în niciun caz costurile efective suportate de agenţia de turism organizatoare.

 

V. Drepturile şi obligaţiile calatorului 

5.1.i. În cazul în care calatorul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilităţii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 7 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între calatorul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi agenţia de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractat şi cesionat. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată agenţiei de turism (debitorului cedat). Calatorul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei si a comisioanelor, tarifelor precum si a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

ii.In cazul in care mijlocul de transport este avionul, cesionarea poate fi efectuata numai daca transportatorul aerian permite aceasta modificare.

iiiServiciile de calatorie achitate total sau partial cu vouchere de vacanta nu pot face obiectul unei cesiuni, conform prevederilor OUG 8/2009,In cazul in care calatorul renunta la pachetul de servicii de calatorie achitat cu vouchere de vacanta, Agentia ii poate oferi un pachet de servicii de calatorie la o valoare mai mare fata de pachetul initial, din care vor fi scazute penalizarile aferente.Agentia nu poate restitui calatorului, care a achizitionat initiat un pachet de servicii de calatorie achitat cu vouchere de vacanta, voucherele de vacanta sau contravaloarea in bani, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie, cu exceptia cazului in care nu au fost expediate emitentului, pana la data inregistrarii cererii de renuntare.

5.2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, calatorul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 12.00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a calatorului. 

5.3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8%, indiferent de motivele majorării, calatorul are dreptul de a opta pentru una din urmatoarele variante:

a)accepta modificarea propusa;

b)poate inceta contractul fără a plati vreo penalitate de reziliere la Agenţie;

În cazul în care încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, călătorul poate accepta un alt pachet, atunci când acesta este oferit de agenţia de turism organizatoare, dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară.

5.4.Calatorul este obligat să comunice Agenţiei într-un termen rezonabil- de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV pct. 4.2 privind modificarea prevederilor esenţiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, iar în cazul în care se aplică clauzele prevăzute în cap. IV pct. 4.13 lit. b) şi c), hotărârea sa de a opta pentru: 

a) rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului fără plata penalităţilor; sau 

b) acceptarea noilor condiţii ale contractului. 

5.5. În cazul în care calatorul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condiţiile cap. IV pct. 4.2 se consideră că toate modificările au fost acceptate şi turistul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip. 

5.6. În cazul în care calatorul reziliază/denunţă unilateral contractul în temeiul pct. 5.4 sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, calatorul are dreptul: 

a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie; 

b) să accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii; 

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului, fara intarzieri nejustificate dar nu mai tarziu de 14 zile de la data incetarii contractului;

5.7. În toate cazurile menţionate la pct. 5.6, calatorul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care: 

a)Anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris calatorul cu privire la incetarea contractului, in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu de:

i)20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile;

ii)7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile;

iii)48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile;

b)Agentia de turism organizatoare nu poate executa contractul din cauza unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare şi înştiinţează călătorul cu privire la încetarea contractului, fără întârziere şi înainte de începerea executării pachetului;

c)Anularea se datoreaza culpei calatorului;

5.8.Calatorul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii turistice contractat. 

5.9. În cazul în care calatorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia va rezolva cerinţele calatorului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către calator. 

Dacă acesta solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la cap. VI la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract. 

5.10.Calatorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie. 

5.11.Calatorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor de calatorie. În cazul în care calatorul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi. 

5.12.Calatorul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenţia de turism sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar agenţia de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză. 

5.13. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către calator a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele calatorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră. În cazul în care calatorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei. 

5.14. Agenţia de turism recomandă calatorilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.). 

5.15. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de calatori, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 

5.16.Calatorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de calator ca urmare a nerespectării acestui alineat. 

5.17. Calatorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta. 

5.18. În cazul în care calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de calatorie refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli. 

 

 

 

VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri 

6.1. În cazul în care calatorul renunţă din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează: 

6.1.1. În cazul pachetelor de servicii de calatorie externe, penalizările sunt de: 

a)50 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice înainte de data plecării; 

b)80 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16 -30 de zile calendaristice înainte de data plecării; 

c)100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile calendaristice înainte de plecare, in ziua plecarii sau prin neprezentarea la program; 

d)100 % din preţul pachetului de servicii, în cazul în care calatorul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.), indiferent de data la care turistul solicită renunţarea.

e)100% din pretul pachetului de servicii, in cazul in care nu-i este permis sa treaca frontiera din motive care sunt exclusiv legate de persoana calatorului si/sau din motive ce nu pot fi imputate agentiei; 

6.1.2. În cazul pachetelor de servicii de calatorie interne, penalizările sunt de: 

a)15% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului; 

b)50 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16 -30 de zile calendaristice înainte de data plecării; 

c)100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile calendaristice înainte de plecare, in ziua plecarii sau prin neprezentarea la program; 

d) 100 % din preţul pachetului de servicii turistice, în cazul în care turistul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.)indiferent de data la care turistul solicită renunţarea. 

6.2. În cazul în care calatorul, care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agenţia şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul calatorului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1. 

6.3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale. 

6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia. 

6.5. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1 lit. c) sau d), respectiv 6.1.2 lit. b) sau c) se aplică şi în cazul în care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia. 

6.6.In cazul in care, calatorul a intrat pe teritoriul altui stat, in care se deruleaza pachetul de servicii de calatorie, refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara de destinatie fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul implicat are obligatia de a achita toate aceste cheltuieli.

6.7.In cazul in care pachetul de servicii de calatorie a fost achitat total sau partial cu vouchere de vacanta, penalizarea se va deduce, in primul rand din valoarea voucherelor de vacanta.In cazul in care valoarea penalizarii este mai mare decat valoarea voucherelor de vacanta, diferenta se va retine din valoarea achitata cu alte instrumente de plata.Daca valoarea penalizarii este mai mica decat valoarea voucherelor de vacanta, diferenta nu se restituie nici in vouchere nici in numerar, in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu turistic.

In situatia in care calatorul doreste un alt serviciu de calatorie, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor si valoarea penalizarii este utilizata pentru stingerea obligatiei de plata.Termenul in care calatorul poate opta pentru un alt serviciu de calatorie este de 45 zile de la data rezilierii primului contract/renuntarii la la pachetului de servicii de calatorie achitat initial.

6.8. Calatorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare. 

6.9. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor, conform disp. Art.5.7. din contract. 

6.10. Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia. 

6.11. Toate sumele menţionate la la acest capitol se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată. 

6.12.Calatorul are dreptul sa renunte la pachetul de servicii de calatorie inainte de inceperea calatoriei, fara a plati vreo penalitate de incetare, in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinarecare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea pachetului de servicii de calatorie.In aceasta situatie calatorul are dreptul la rambursarea completa a pretului achitat fara alte despagubiri suplimentare din partea Agentiei.

 

VII. Reclamaţii 

7.1. În cazul în care calatorul este nemulţumit de serviciile de calatorie primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la faţa locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate/ neconformitatile pe care le constata legat de realizarea pachetului de servicii de calatorie contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanţilor locali ai organizatorului). 

Datele de contact ale Agenţiei: PAMTOUR SRL, RM VALCEA, STR STIRBEI VODA, NR. 5, PARTER

Telefon: +40757268687

E-mail: pamtour@gmail.com;

Numar de telefon mobil urgenta +40744404104

7.2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării de neconformitate, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

i)neconformitatea nu poate fi remediata;

b)remedierea implica cheltuieli disproportionate ţinând cont de anvergura neconformităţii şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate;.

7.3.În cazul în care agenţia de turism organizatoare nu remediază neconformitatea, calatorul are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care agentia dovedeste ca neconformitatea este imputabila calatorului

7.4.In cazul în care agenţia de turism organizatoare nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de călător, călătorul poate face el însuşi acest lucru şi poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Călătorul nu trebuie să specifice un termen dacă agenţia de turism organizatoare refuză să remedieze neconformitatea sau dacă este necesară o remediere imediată.

7.5.În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, acesta poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unei penalităţi de încetare şi, după caz, poate să ceară, reducerea preţului şi/sau despăgubiri.

 VIII. Asigurări 

8.1.Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei PAMTOUR SRL, pentru pachetele de servicii de calatorie in care are calitatea de Organizator, la Societatea de Asigurare GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A., cu sediul in Romania, Bucuresti, Sector 3, Str. Emil Garleanu, nr. 11, bl. A8, Ap. 49, Telefon: +40-21-321 74 28, fax +40-21-320 20 16, e-mail: office@gerroma.ro, cu Poliţa de asigurare Seria IF-i, Nr. 4025/15-01-2024, valabilă până la data de 25.01.2025. 

8.2. Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt: 

8.2.1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea calatorului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea calatorului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare. 

8.2.2. În cazul în care calatorul solicită Agenţiei contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Calatorul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Calatorul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii. 

8.2.3.Calatorul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 8.2.2. 

8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, calatorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat. 

8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, calatorul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative. 

8.2.6. Documentele justificative constau în principal în: 

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie; 

b) confirmările de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 şi 8.2.5; 

c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de calator; 

d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul să solicite calatorului şi alte documente justificative. 

8.2.7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de calator în contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.In cazul in care cuantumul prejudiciului cauzat, depaseste, la data producerii evenimentului asigurat, suma asigurata stabilita prin polita, indiferent de numarul calatorilor, despagubirile se acorda, in limita acestei sume, proportional cu raportul dintre suma asigurata stabilita prin polita si totalul cuantumului prejudiciilor.

8.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la calator. 

8.2.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenţia plăteşte debitul către calator, acesta are obligaţia de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul. 

8.2.10. Facultativ, calatorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. 

8.3. Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între calator şi asigurator.

8.4 Autoritatea publica centrala care asigura autorizarea, monitorizarea si controlul agentiilor de turism pe teritoriul Romaniei este: Ministerul Turismului cu sediul in Bucuresti, Bd. Dinicu Golescu nr.38, Sector 1, Poarta C; Telefon-0213037837; Fax:0213037893; Pagina web:http://turism.gov.ro, E-mail: registratura@mturism.ro. 

 

IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele: 

a)formularul de informare precontractuala;

b)bonul de comanda;

c) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz; 

d) programul de calatorie, dupa caz; 

e) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia calatorului, în format tipărit sau pe suport electronic. 

 

 

 

X.PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1.Organizatorul se obliga sa respecte obligatiile impuse de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”Regulamentul”), pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, inclusiv si fara a se limita la informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, asigurarea masurilor tehnice si organizatorice de securitate si protectia datelor cu caracter personal, conform legii.

10.2.În prezenta clauză, termenii ”prelucrare”, ”persoană împuternicită de operator”, ”persoană vizată” și ”date cu caracter personal” vor avea definiția dată în Regulament.

10.3.Obiectul, durata, natura și scopul prelucrării datele cu caracter personal ale Calatorului precum și tipul datelor personale și categoriile de persoane vizate sunt:

Obiectului prelucrării este definit în Contract, respectiv consta in urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, domiciliu, numar de telefon, precum si in urmatoarele categorii de date sensibile: CNP, serie si numar carte de identitate. Orice alta categorie de date va fi notificata calatorului si utilizatorilor ca fiind procesata si necesara de catre Organizator.

Durata prelucrării este echivalenta cu perioada de timp cuprinsa intre momentul exprimarii acordului de prelucrare si a incheierii contractului si data la care calatorul sau reprezentantul legal al acestuia va exercita dreptul de opozitie/de stergere, cu exceptia in care Organizatorul va prelucra datele in virtutea unei obligatii legale.

Natura și scopul prelucrării sunt prevăzute în contract, respectiv:rezervarea. Intermedierea si/sau comercializarea serviciilor/pachetelor de servicii de calatorie, conform comenzii calatorului.

  Categoriile persoanelor vizate sunt:calatorii/pasagerii si membrii familiilor care calatoresc impreuna cu acestia:

10.4.Drepturile persoanei vizate:

10.4.1.Dreptul de a fi informat- Calatorul are dreptul de a fi informat cu privire la modul in care datele sale sunt prelucrate, durata, scopul prelucrarii, temeiul juridic al prelucrarii, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor:

10.4.1.1.Destinatarii datelor cu caracter personal:orice persona fizica sau juridica-autoritate publica, unitati hoteliere, sisteme de rezervari, companii de transport, companii de asigurari medicale;

10.4.2.Dreptul de acces presupune ca Beneficiarul/persoana vizata are adreptul de a obtine din partea Organizatorului/Operator o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la modalitatea in care sunt prelucrate;

10.4.3. Dreptul la portabilitatea datelor –Calatorul/Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat Operatorului/Organizator intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, in cazul in care:

a)prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul articolului 6 alin.1 litera sau al articolului 9 alin.2 lit a sau pe un contract, in temeiul art.6 alin.1 lit b; si

b)prelucrarea este efectuata prin mijloace automate;

10.4.4.Dreptul la stergerea datelor:-Calatorul/Persoana vizata are dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, care o privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul din urmatoarele motive:

a)datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate;

b)persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, in conformitate cu art.6 alin.1 litera a sau cu articolul 9 alin.2 litera a si nici nu exista nici un alt temei juridic pentru prelucrare;

c)persoana vizata se opune prelucrarii in temeiul art.21 alin.1 si nu exista motive care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;

d)datele au fost prelucrate illegal;

e)datele cu caracter personal trebuie sterse pentru indeplinirea unei obligatii legale;

f)datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii societatilor informationale;

10.4.5. Dreptul la opoziție vizează dreptul Calatorului/Persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, Persoana vizata/calatorul are dreptul de a se opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

10.4.6. Dreptul la restrictionarea prelucrarii- Persoana vizata/Calatorul are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica in urmatoarele cazuri:

a)Persoana vizata/Calatorul contesta exactitatea datelor,  pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifica exactitatea datelor;

b)prelucrarea este ilegala iar persoana vizata/calatorul se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

c)operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instant;

d)persoana vizata/calatorul s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizat;

10.4.7 Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată/Calatorul are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă. Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia:

a)    este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata/calator și un operator de date/organizatorul;

b)    este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului/organizatorului și care prevede, de asemenea, masuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate/calatorului; sau

c)     are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate/calatorului.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, Organizatorul poate:

-   fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea masurilor solicitate;

-   fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, persoanei vizate/calatorului ii este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, in cadrul Organizatorului este infiintata o adresa de email pamtour@gmail.com.;

 In Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro.

10.5. Obligatiile Agentiei Organizatoare izvorate din prelucrarea datelor cu caracter personal:

10.5.1 Organizatorul va:

a) prelucra datele cu caracter personal ale calatorului cu buna-credinta si in conformitate cu cerintele impuse de Regulament; 

b) stoca datele personale intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si in care vor fi ulterior prelucrate; 

c) respecta toate conditiile de securitate a datelor cu caracter personal astfel cum sunt aceste conditii stabilite prin normele legale aplicabile si prin instructiunile primite de la calator;

d) prelucra datele cu caracter personal ale calatorului in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata; Organizatorul va colecta datele in scopuri determinate, explicite si legitim, ulterior nefiind permisa prelucrarea intr-un mod incompatibil acestor scopuri. 

e) acorda asistență calatorului prin măsuri tehnice și organizaționale, în măsura posibilităților, la asigurarea exercitării drepturilor acestora prevăzute în Capitolul III al Regulamentului 

f) notifica calatorul fără întârziere nejustificată după ce a luat la cunoștință de o încălcare a  securității datelor cu caracter personal (semnificând o încălcarea a securității care a dus la distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesarea datelor cu caracter personal ale calatorului transmise, stocate sau prelucrate în orice alt mod) și vor informa calatorul asupra evoluțiilor relevante. Notificarea transmisă calatorului va include cel puțin 1) natura încălcării: 2) categoriile datelor afectate; 3) consecințele identificate și potențiale ale încălcării și 4) măsurile pe care organizatorul le ia pentru a diminua consecințele încălcării. Organizatorul va lua orice măsuri necesare pentru a atenua un (potențial) prejudiciu ca rezultat al încălcării. La cererea calatorului, Organizatorul va furniza orice informații adiționale cu privire la încălcare și va asista calatorul la notificarea încălcării către autoritatea de supraveghere și/sau persoanele vizate implicate;

g) distruge sau vor returna calatorului datele personale, după încheierea furnizării serviciilor referitoare la prelucrare, și vor distruge copiile existente, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă impune stocarea datelor personale ale calatorului, caz in care va informa calatorul in acest sens;

h) furniza calatorului toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea obligațiilor specificate în această clauză.

g) sterge datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, daca persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista vreun alt temei juridic pentru prelucrare;

h) va restricționa prelucrarea în următoarele cazuri:

  • calatorul contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; 
  • prelucrarea este ilegală, iar calatorul se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 
  • organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar calatorul i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 
  • calatorul s-a opus prelucrării , pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale calatorului.

10.5.2 Organizatorul se obliga sa protejeze sistemele de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le opereaza impotriva accesului neautorizat, precum si impotriva atacurilor de orice fel, din partea propriilor angajati sau a tertilor si le va proteja impotriva distrugerii accidentale sau a pierderii.Organizatorul se va asigura de faptul ca, se poate verifica si constata ulterior daca si cine a introdus, modificat sau indepartat date in sistemele de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le utilizeaza in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale. Organizatorul declara si garanteaza ca va aplica masurile tehnice si organizatorice implementate si communicate, in mod corespunzator de catre calator, pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegale. 

10.5.3.Organizatorul nu va putea utiliza datele cu caracter personal primite de la calator pentru alt scop decat cele stabilite de calator (inclusiv in scopuri de reclama, marketing si publicitate și nu va include datele cu caracter personal ale calatorului în niciunul dintre produsele sau serviciile oferite de Prestator către terți), in legatura cu prestarea serviciilor sau ca urmare a instructiunilor scrise primite de la acesta si nu va putea dezvalui datele personale unor terte persoane (cu exceptia angajatiilor / subcontractorilor Organizatorului care au nevoie sa aiba acces la aceste date pentru executarea contractului) fara acordul scris prealabil al calatorului. 

10.5.4.Organizatorul va asigura:

i. Fiabilitatea oricărui angajat sau personal al subcontractorului care are acces la datele cu caracter personal ale calatorului; 

ii. Că toți angajații și personalul subcontractorului implicați în prelucrarea datelor cu caracter personal ale calatorului au fost instruiți cu privire la securitatea, protecția și manipularea datelor cu caracter personal, și

iii. Că persoanelor împuternicite să prelucreze datele cu caracter personal ale calatorului s-au angajat la protejarea confidențialității acestora și că își vor îndeplini obligațiile în strictă conformitate cu clauza de confidențialitate și aceste prevederi când prelucrează datele cu caracter personal ale calatorului.

10.5.5.Organizatorul, nu va prelucra și nu va permite prelucrarea datelor cu caracter personal ale calatorului în afara Spațiului Economic European, cu exceptia datelor strict necesare indeplinirii obligatiilor asumate de catre organizator prin prezentul contract, și va acorda asistență calatorului pentru a respecta orice obligație prevăzută în Regulament și orice legislație aplicabilă în materia protecției datelor.

10.5.6.In cazul incalcarii accidentale a securitatii datelor cu caracter personal, Organizatorul se obliga:

i) să notifice Autorității de Supraveghere competente orice încălcare a securității datelor cu caracter personal, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat la cunoștință de aceasta.

ii)sa păstreze documente referitoare la toate cazurile de încălcare a securității datelor cu caracter personal, care cuprind o descriere a situației de fapt în care a avut loc încălcarea securității datelor cu caracter personal, a efectelor acesteia și a măsurilor de remediere întreprinse. Această documentație permite autorității de supraveghere să verifice conformitatea cu prezentul articol.

iii)să comunice calatorului orice încălcare a securității datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, mai ales atunci când încălcare este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanei fizice.

10.6.Clauzele contractuale standard ce urmează a fi emise in aplicarea GDPR de către Comisia Europeana si, după caz, autoritatea de supraveghere competenta, devin parte integranta a prezentului contract.

 

 

 

 

XI. Dispozitii finale


12.1.Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 
12.2.In toate cazurile in care Bonul de comanda parte integranta a prezentului contract, cuprinde alte prevederi care sunt in neconcordanta cu prevederile prezentului contract, prevederile Bonului de comanda vor prevala.

12.3.Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate. 

12.4. Calatorul declara ca Agentia l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice, calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta Agentiei. 

12.5. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente. 

12.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

12.7.Clauzele prezentului contract au aplicabilitate generala iar in conditiile in care in cadrul anexelor (bonului de comanda), exista termeni si conditii specific, vor prevala clauzelor acestui contract.

Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare originale, la sediul Organizatorului, ambele cu aceeasi forta probanta, din care unul a fost inmanat calatorului.

 

 

 

 

 

Agentia de turism organizatoare                                   Calator

PAMTOUR SRL                                                             Nume si Prenume

Reprezentant legal                                                 _____

MIHAI PETCU

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicita oferta